• MineWiki再度开测,加群了解:836788006
AlwaySpawn - 設定伺服器登入出生點

资源 AlwaySpawn - 設定伺服器登入出生點 1.0.0

请登陆后购买 (金粒5粒)

KOT-XU

【 Lv: 3 】
2019/02/08
52
3
82
1
香港
金粒
金粒7,109粒

KOT-XU

【 Lv: 3 】
2019/02/08
52
3
82
1
香港
金粒
金粒7,109粒
SD老兄,这个只要setspawn,就会回到伺服器的登入点
 

推广

Document

新主题 新资源 新回复