Resource icon

Plugins [Elevator]真实电梯 v2.9

Source of resources
Original
API
1.0.0
Language
Chinese(Simplified)
Copyright link
#
====================================
欢迎大家加入我的插件群: 907894436
====================================

插件介绍:

一款模仿真实电梯的电梯插件
使用方法: 在第一层放置一个铁块
第二层放置垂直方向的铁块

启动方法 : 跳跃上升 潜行下降


配置文件使用方法:

YAML:
# _  _        _____ _         _

# | \ | | _____   _| ____| | _____  ____ _| |_ ___ _ __

# | \| |/ _ \ \ /\ / / _| | |/ _ \ \ / / _` | __/ _ \| '__|

# | |\ | __/\ V V /| |___| | __/\ V / (_| | || (_) | |

# |_| \_|\___| \_/\_/ |_____|_|\___| \_/ \__,_|\__\___/|_|

#以下世界电梯将无法运行

电梯失效世界: []

#电梯上升的速度

#double类型小数

#前提: 电梯运行状态为1

电梯运行速度: 0.1

#开启后将记录玩家的生存背包

#如果你的服务器改变模式会扣除物品

#请开启此功能

#前提: 电梯运行状态为1

背包防丢失: false

#电梯运行状态如果为 1 则是动画效果,为0则是无动画效果

电梯运行状态: 1
Author
ruo_shui
Price
11金粒
Downloads
86
Views
2,248
First release
Last update
Rating
3.67 star(s) 3 ratings

More resources from ruo_shui

Share this resource

Latest updates

 1. 更新了

  加快了电梯速度
 2. 更新了

  修复玩家退出后出现的BUG

Latest reviews

文件没了呀
抱走啦
我见过最好用的电梯!
ruo_shui
ruo_shui
感谢