Resources by ruo_shui

自定义合成/熔炉配方---Nukkit ruo_shui
可以增加自定义的合成配方
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
63
Updated
HealthAPI —— 虚拟血量核心 ruo_shui
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
49
Updated
OreArea--矿区_Nukkit ruo_shui
可以实现监狱服效果的矿区插件
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
52
Updated
任务系统-Nukkit ruo_shui
还在为服务器没有任务而烦恼吗?快来看看这款插件
5.00 star(s) 3 ratings
Downloads
171
Updated
Tips--显示自定义信息 ruo_shui
可以设置玩家诸多显示
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
201
Updated
World —— 一个简单的多世界? ruo_shui
可能是最简单的一个多世界插件
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
265
Updated
AnvilPlus —— 让铁砧拥有更多功能 ruo_shui
由于nukkit使用铁砧会出现问题,所以此插件就出现了
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
29
Updated
HandBag —— 手提包 ruo_shui
这是一个类似潜影盒的随身背包~
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
42
Updated
PointsShop——点券商店 ruo_shui
为服务器增加充值项目
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
87
Updated
EasyMySQL  简单的 MySQL工具 ruo_shui
像调用 Config 那样 调用 MySQL吧
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
24
Updated
PlayerPoint——点券系统 ruo_shui
可以实现玩家自助充值的点券插件
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
70
Updated
New-RsWeapon新版武器 ruo_shui
Weapon代码全部翻新增加新功能..
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
152
Updated
好友系统-Nukkit ruo_shui
一款nukkit版的好友系统
5.00 star(s) 11 ratings
Downloads
262
Updated
一只怪物相当于4只厉不厉害
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
59
Updated
SellMarket--玩家交易市场 ruo_shui
一款玩家自主交易的插件
5.00 star(s) 2 ratings
Downloads
126
Updated
AutoUpData--自动更新插件 ruo_shui
可以实现插件的自动更新
5.00 star(s) 3 ratings
Downloads
91
Updated
LevelAwakenSystem RPG等级系统---Nukkit ruo_shui
还在因为服务器没有rpg插件而烦恼吗?快进来看看吧
5.00 star(s) 12 ratings
Downloads
154
Updated
酸雨AcidWater--PocketMine ruo_shui
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
15
Updated
超级武器系统-Nukkit(停更--建议用RsWeapon) ruo_shui
4.67 star(s) 6 ratings
Downloads
114
Updated
连锁砍树&采矿 ruo_shui
一款连锁采矿插件
4.00 star(s) 2 ratings
Downloads
192
Updated
还在为Nbt物品失效而头疼吗?快来试试这款插件吧
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
70
Updated
NK版聊天气泡插件
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
94
Updated
NK服务器的趣味插件
3.67 star(s) 3 ratings
Downloads
83
Updated
玩家的交易大厅!--请用PMMP核心[已弃坑PM] ruo_shui
4.43 star(s) 7 ratings
Downloads
116
Updated